Category: Nini maana ya mutu

Chapisha Maoni. Mfano neno haleluya unalitamka Ha, ha leluya huuu eee Tehila ni kuwa kama kichaa unaposifu au kuabudu kwa utukufu wa Bwana. Nilidhani labda hapa ndipo waswahili walipopata neno taahila. Yadaa yaani kujiachia kwa Mungu you just surrender yourself to the Lord.

Barak yaani kusaluti mbele za Bwana. Ni kuonyesha kwamba ni yeye peke yake anayestahili heshima na utukufu. Huwezi kumpigia saluti mtu usiyemwona, hivyo ni kwa njia ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli ndipo tunapomwona kama alivyo na utukufu wake 2.

Kuabudu Neno la Kiebrania shachah lina maana ya kuabudu, kusujudia, kuinama kwa kuonesha unyenyekevu, kuonesha heshima kubwa au kuanguka kifudifudi. Neno la Agano la Kale proskuneo halikadhalika lina maana ya kubusu mkono, au kupiga magoti na kugusa ardhi kwa paji la uso kwa unyenyekevu mkuu. Maneno mengine mawili ya kuabudu yana maana ya kutumika, kufanya ibada Takatifu na kumtolea Mungu Sadaka. Tangu wakati huo, Mungu, Mungu mwenye wivu, amekuwa akipambana na watu wake akiwazuilia kuabudu miungu mingine na sanamu, na badala yake wamwabudu Mungu aliye hai na wa kweli.

Kutoka Ibada ni kumtukuza Mungu na kumfurahia daima. Mungu anawatafuta watu wa kumwabudu, na kufanya ibada ndiyo wito wetu wa kwanza Yn Lakini saa yaja, tena ipo, ambapo wale waabuduo halisi, watamwabudu Baba katika roho na kweli. Watu wanaoabudu namna hii, ndio Baba anawatafuta.

Msitari wa 24 unasema Mungu ni Roho na wote wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ibada ya kweli ni pale tunapomruhusu Roho Mtakatifu atuongoze kutoka katika roho zetu au mioyo yetu kuabudu katika roho na katika kweli na sio tumaini letu ktk miiliau akili zetu Flp Ibada ni tendo la thamani kubwa, ni la kipekee na linamhusu Mungu utatu mtakatifu ambao peke yao wanastahili.

Lucifer, aliyekuwa mhusika mkuu wa ibada huko mbinguni, alitaka ibada hiyo iwe kwa ajili yake, maana yake aabudiwe yeye badala ya Mungu; na hilo ndilo lililopelekea kuanguka kwake Isaya 14 na Ezekieli Hata wakati fulani alitaka Yesu amsujudie ili eti ampe falme zote za dunia lakini Bwana alikataa Mt Kwa hiyo kuabudu ni ibada na tunaposema ibada sio zile taratibu za kibinadamu tulizojipangia katika ibada zetu za siku za leo, ibada za leo tumeweka mambo mengi sana na yanatumia muda mwingi sana kuliko ile maana hasa ambayo mungu aliikusudia katika agano la kale utana ibada zilikuwa zinafaywa kwa mambo makuu 2 neno la Mungu, na Kuabudu.

Kuabudu ni sehemu ya maisha wanadamu tumeumbiwa kuabudu, watuwezi kuishi bila kuabudu hapa haijalishi unaabudu nini!!! Unaweza kuwa unaabudu Mungu wa kweli au miungu kama ambavyo ukisoma bilia utaona kuna miungu mingi inatajwa mfano Baali, Dagon ink na hata leo iko miungu mingi ambayo wanadamu wanaiabudu lakini wa kuabudiwa ni mmoja tu. Na katika biblia tunaona kuaudu kwa mara ya kwanza kulikofanywa na Ibrahimu kutoka katika kitabu cha mwanzo 8 Psalms inaonyesha tunatakiwa kumwabudu Mungu kila wakati.

Kwanini tuabudu kuabudu ni agizo kutoka kwa Mungu kutoka 20 Kusifu kunamfukuza adui Psalms Ukiwa unasifu na kuabudu humfukuza adui mbali kutokana na ukiwa kwenye ibada Mungu hushuka maana yeye anasema anakaa katikati ya sifa hivyo palipo na Mungu shetani hawezi kuwepo lazima akae mbali. Je, ni wakati gani tuabudu? Ni niyakati zote zinafaa kumwabudu Mungu. Kwa nyakati zilizotengwa Zaburi ya inatuelekeza namna ya kuanza, lakini zaidi ya yote tunapaswa kuishi maisha ya ibada bila kukoma.

Kwa kila tunapopumua, kwa kila wazo, kwa neno na tendo, tunapaswa kumwabudu Mungu wetu mzuri tunayemtumikia milele na milele Zab ,2 mwa Siku zilipita na watu wakafanyia ibada kwenye Hekalu na kwenye masinagogi; lakini siku hizi miili yetu ni hekalu la Mungu 1Kor tu hekalu la Mungu sisi ibada zinatakiwa zifanyike kila wakati na si mara moja kwa wiki kama wengine wanavyo dhani.From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

What sense of loyalty. Nini Maana ya hasi. More context All My memories Ask Google. Add a translation. Swahili nini maana ya fate. English what is meant by fate. Swahili nini maana ya fito. English what the meaning of the train is.

Swahili nini maana ya how.

Sri Lanka: Why do sectarian tensions still simmer? - The Stream

English what is the meaning of. Swahili nini maana ya it. Swahili nini maana ya inda. Swahili nini maana ya vito. English what it means to jewelery. Swahili nini maana ya utii. English What sense of loyalty. Swahili nini maana ya work. English what it means to work.

Swahili Nini Maana ya hasi. English nini maana ya amazing. Swahili nini maana ya kaidi. English what is the meaning of infidelity. Swahili nini maana ya serebuka. English what is meant by serebuka. Swahili nini maana ya kutaambika.

English Kutambika.

nini maana ya mutu

Swahili nini maana ya idaya. English what is meant by idaya. Swahili nini maana ya unirehemu. English what is meant by mercy. Swahili nini maana ya ihsan. English what is the meaning of ihsan. Swahili nini maana ya upgrade. English what it means to upgrade.Home About Contact. Na Mwl. Kagita I. Katika makala hii nitaanza kueleza maana ya fonolojia, mofolojia na mofofonolojia kwa kutalii wataalamu mbalimbali, kisha nitaeleza michakato ya kimofofonolojia nikijigeza katika mawazo ya wataalamu tofautitofauti.

Kwa mujibu wa Muguluakimrejelea Fudge anasema kwamba fonolojia ni kiwango kimojawapo cha lugha fulani kilicho na vipashio vidogo zaidi kuliko vipashio vingine vyote vya lugha. Vipashio vya kifonolojiani fonimu na alofoni zake. Massamba anasema kuwa fonolojia ni tawi la isimu linalojishughulisha na mfumo wa sauti asilia za lugha.

Hii inamaana kwamba, kila lugha mahususi inamfumo wake wa sauti ambamo maneno hujengwa. Ki ukweli fonolojia hujihusisha na namna sauti zinavyotumika katika maneno ya lugha mahususi katika kuleta maana. Massamba na wenzake wanafafanua kuwa, fonolojia ni tawi la isimu ambalo hujishughusha na uchunguzi, uchambuzi na uainishaji wa sauti pambanuzi ambazo hutumika katika mifumo mbalimbali ya sauti za lugha za binadamu. John Habwe na Peter Karanja wanaeleza kuwa; fonolojia ni utanzu wa isimu unaochunguza jinsi sauti za lugha zinavyofanya kazi katika lugha mbalimbali.

FONOLOJIA NA FONETIKI YA KISWAHILI

Fonolojia huchunguza jinsi sauti hizo zinavyotumika, zinavyounganishwa na kupangwa katika lugha yoyote mahususi ili kuunda tungo zenye maana. Pia maana ya mofofonolojia imeelezwa kama ifuatavyo. Massamba akimnukuu Martinet ambapo Martinet alinukuu kutoka kwa Trubetzkoy anaeleza kuwa; mofofonolojia kama ilivyotumiwa na Trubetzkoy ilimaanisha sehemu ya isimu ambayo ingeweza kutumia mofolojia kuelezea tofauti fulani za kifonolojia ambazo zisingeweza kuelezwa kwa kutumia data za kifonolojia peke yake.

Dhana ya michakato ya fonolojia na mofofonolojia imejadiliwa na wataalam mbalimbali kama ifuatavyo. Tuki inaeleza kuwa mchakato ni mfululizo wa shughuli unaosababisha kitu fulani kufikiwa. Mfano viungu hubadilikia kuwa vyungu,kietu hubadilika kuwa chetu hapa tunaona kuwa mabadiliko yametokea lakini miti hubakia kuwa miti, kiti hubakia kuwa kiti na hapa tunaona kuwa hakuna mabadiliko yoyote yaliyotokea.

Massamba anaeleza kuwa kuna aina mbili za michakato asilia yaani mchakato usilimisho na mchakato sio-usilimisho. Mchakato wa kiusimilisho anasema kuwa, usilimisho ni pale ambapo kitamkwa kimoja hufanywa kifanane na kitamkwa kilicho jirani yake kwa maana kwamba hupata baadhi ya sifa za kipande sauti chenziye kilicho jirani. Kwa mfano, konsonanti inaweza kupata baadhi ya sifa za irabu au irabu ikapata baadhi ya sifa za konsonanti, na konsonanti moja huweza kuathiri konsonanti nyenziye au irabu moja huweza kuathiri irabu nyenziye.

Pia anaendelea kusema kuwa usilimisho unaweza kuhusisha michakato kadhaa kama vile,unazalishaji wa irabu, utamkiaji pamwe wa nazali, ukaakaishaji, ughunishaji kati irabu, uhafifishaji kati irabu, tangamano la irabu, ughunishaji konsonanti shadda, muungano. Pia,Habwe na Karanjawanaeleza kuwa usilimisho ni kule kufanana kwa fonimu kwa kiasi au kikamilifu kutokana na kuathiriana.

Hapa sauti jirani katika neno huathiriana kiasi kwamba fonimu hupokea ama kupoteza sifa za kifonetiki kwa fonimu jirani, na matokeo yakiwa kuwa fonimu hizi hukabiliana sana katika kufanana. Pia wanaendelea kusema kuwa usilimisho unaweza kuhusisha kuimarika, kodhoofika, kuingizwa, kudondoshwa, au kuungana kwa fonimu katika neno.

Hivyo basi katika mchakato huu wa usilimishaji tunapata aina kuu mbili za usilimishaji kama zifuatazo. Umbo la nje. Kwa hiyo kama vile ulimi mrefu. Ndimi ndefu. Pia kuna michakato isiyo ya kiusimilishokama ifuatayo. Uyeyushaji, wataalamu wengine huita irabu kuwa nusu irabu Mgullu Hivyo uyeyushaji ni kanuni inayoelezea mabadiliko ya sauti irabu na kuwa kiyeyusho aidha [w] au [j] hii ni kwa irabu zote za juu zinapofuatana na sauti zingine zisizofanana nazo.

Mgullu akimnukuu Lesanadai kuwa ukaakaishaji wa fonimu hutokea ambapo fonimu zisizo za kaakagumu zinapobadilika na kuwa za kaakagumu. Anamalizia kwa kusema kuwa ukaakaishaji wa fonimu hutokea wakati ambapo fonimu zisizo vizuiwa kwamizi hubadilika na kuwa vizuiwa kwamizwa.

nini maana ya mutu

Hii katika ukokotozi wake unakuwa kama ifuatavyo.Tafuta Habari Njema Muhimu Mara kwa mara. Ni nini maana ya kumcha Mungu?

Swali: "Je! Kwa muumini, kumcha Mungu ni kitu tofauti sana. Hii ni sababu motisha kwa ajili yetu kujisalimisha kwa Muumba wa Ulimwengu. Hadi sisi tuelewa kuwa Mungu ni nani na kuendeleza hofu yetu na heshima kwake, hatuwezi kuwa na hekima ya kweli. Hekima ya kweli hutoka tu kwa kuelewa Mungu ni nani na kwamba yeye ni mtakatifu, na mwenye haki.

Mche Bwana, Mungu wako na kumtumikia yeye.

MICHAKATO YA KIMOFOFONOLOJIA KATIKA LUGHA YA KISWAHILI

Ambatana naye, na kuapa kwa jina lake. Yeye ni sifa yako, yeye ni Mungu wenu, ambaye alifanya maajabu makubwa na ya kutisha kwa ajili yenu, amboyo uliyaona kwa macho yako mwenyewe. Wakati heshima ni dhahiri pamoja na dhana ya kumuogopa Mungu, kuna maana zaidi kuliko hiyo.

Kumcha Mungu kibiblia, kwa muumini, ni pamoja na ufahamu kiasi gani Mungu anachukia dhambi na kuogopa hukumu yake juu ya dhambi hata katika maisha ya Mkristo. Waebrania inaeleza adhabu ya Mungu ya muumini.

Wakati huo huo inafanyika kwa upendo Waebraniabado ni jambo la kutisha. Kama watoto, hofu ya nidhamu kutoka kwa wazazi wetu hakuna shaka huzuia baadhi vitendo viovu. Vile vile lazima pia hiyo iwe katika uhusiano wetu na Mungu.

Tunapaswa kuhofu nidhamu yake, na kwa hiyo kutafuta kuishi maisha yetu kwa namna ambayo inayompendeza. Waumini hawastahili kuwa na hofu kwa Mungu. Sisi hatuna sababu ya kuwa na hofu kwa Mungu. Tuna ahadi yake kwamba hakuna kitu kitakachotutenga na upendo wake Warumi Tuna ahadi yake kwamba kamwe hatatutenga wala kutuacha Waebrania Kuogopa Mungu maana yake ni kuwa kama heshima kwake kwamba ina athari kubwa juu ya njia ya kuishi maisha yetu.

English Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili Je!

ODC : MADA YA 1: LUGHA NI NINI?

Jua jinsi yaBaada ya andiko hilo, habari za taaluma ya fonolojia ni kama zilipotea kabisa katika uwanja wa isimu hadi ilipofika karne ya 19 ambapo wanaisimu wengine waliibuka na kuzungumzia upya masuala ya fonolojia. Wanaisimu wote hawa walikuwa wanajaribu kulinganisha sauti za lugha za Asia Mashariki na za Ulaya, lengo lao likiwa ni kujua mizizi ya lugha zilizoitwa India-Ulaya. Kutokana na mkabala huo, katika kipindi hicho isimu ilikuwa Isimu-linganishi tu.

Kutokana na tafiti zao hizo waliweza kupata maneno yenye sauti na maana zilizolingana, kufanana au kukaribiana. Utafiti huo uliweza kugundua jamii mbili za lugha ambazo ni jamii ya lugha za Kirumi na jamii ya lugha za Kijerumani. Baadhi ya wanaisimu mahususi kabisa wanaokumbukwa kuchangia katika maendeleo ya fonolojia ni pamoja na:. Katika nadharia yake, alidai kuwa sauti za mwanadamu ni za aina mbili—foni na fonimu.

Alisema kuwa foni ni sauti za kutamkwa tu lakini fonimu ni sauti za lugha. Hata hivyo, de Courtenay hakutumia istilahi za foni na fonimu kama zinavyotajwa sasa bali alitumia istilahi za anthrophonics—foni na psychophonics—fonimu. Yeye alidai kuwa foni zipo karibu sana na taaluma ya kumuelewa binadamu pamoja na alasauti zake ambazo kwa hakika hutofautiana sana na za wanyama wengine.

Na kuhusu fonimu, alidai kuwa zinahusu kumwelewa binadamu pamoja na akili zake na namna anavyofikiri katika akili yake. Alidai kuwa, mara nyingi, binadamu hupokea kinachotamkwa na kufasiliwa.

Ni sehemu ya lugha inayowakilisha maarifa kati ya sauti na alama. Ni mfumo wa alama kwa maana ya kiufundi tu. Dai lake la msingi ni kuwa alama inategemea vitu viwili-kitaja na kitajwa-hivyo ili mawasiliano yafanyike, mfumo wa ishara lazima ufahamike na ukubaliwe na wanajamii wote. Ni namna lugha inavyotamkwa katika hali halisi na mtu mmoja mmoja. Ni mtaalamu wa kwanza kufasili dhanna ya fonimu.

nini maana ya mutu

Dhanna hizi zinaelezea tofauti baina ya maarifa na udhihirishaji wa maarifa hayo ya mtumiaji wa lugha. Anapochunguza dhanna hii, hudai kuwa fonimu ni tukio la kisaikolojia, hivyo fonimu zimo kichwani mwa mzungumzaji wa lugha. Ni Mwingereza msomi ambaye alikuwa na shahada ya kwanza ya hisabati na shahada ya umahiri wa sheria, shahada ambazo hata hivyo, hakuwahi kuzitumia.

Baadaye, alisomea lugha na kuhitimu shahada ya uzamivu. Hamu yake kuu ilikuwa kwenye nadharia ya fonetiki. Anafahamika zaidi kwa ufafanuzi wa dhanna ya fonimu kwa mtazamo wa kifonetiki ufafanuzi wake tutauchunguza katika sehemu ya mitazamo ya dhana ya fonimu. Fasili ya taaluma ya fonolojia haiwezi kukamilika, na pengine kueleweka, iwapo hakuna linalosemwa kuhusiana na taaluma ya fonetiki. Hali hii inatokana na ukweli kuwa kuna uhusiano wa kinasaba kati ya fonolojia na fonetiki.

Massamba na wenzake wanaeleza ukweli huu kwamba: …. Uhusiano wa matawi haya unatokana na ukweli kwamba yote mawili yanajihusisha na uchunguzi na uchambuzi unaohusu sauti za lugha za binadamu.

Kutokana na ukweli huu, jitihada za kufasili dhanna ya fonolojia inaelekea kuwa nyepesi, dhanna hizi mbili zinapofasiliwa kwa mlinganyo. Tuanze na fonetiki:. Fonetiki ni tawi la isimu linalochunguza sauti za kutamkwa na binadamu ambazo huweza kutumika katika lugha asilia. Massamba na wenzake kama hapo juu wanafasili fonetiki kuwa ni tawi la isimu linalohusika na uchunguzi na uchambuzi wa taratibu za utoaji, utamkaji, usafirishaji, usikiaji, na ufasili wa sauti za lugha za binadamu kwa ujumla.Tafuta Habari Njema Muhimu Mara kwa mara.

nini maana ya mutu

Biblia inasema nini kuhusu hofu? Swali: "Biblia inasema nini kuhusu hofu? Aina ya kwanza ni ya manufaa na inahimizwa sana. Aina ya pili ni ya hasara na inapaswa kushinda. Aina ya kwanza ya hofu ni hofu ya Bwana.

Aina hii ya hofu haimaanishi kuwa na hofu ya kitu fulani. Badala yake, ni hofu ya kumcha Mungu; heshima kwa nguvu zake na utukufu. Hata hivyo, pia ni heshima sahihi kwa ajili ya ghadhabu yake na hasira. Kwa maneno mengine, hofu ya Bwana ni kukiri kwa jumla ya yote Mungu aliye, ambayo huja kwa njia ya kumjua Yeye na sifa zake. Hofu ya Bwana huleta pamoja nayo baraka nyingi na faida.

Ni mwanzo wa hekima na inaongoza kwa uelewa mzuri Zaburi Wajinga tu hudharau hekima na adabu Mithali 1: 7. Zaidi ya hayo, hofu ya Bwana inaongoza kwa maisha, pumziko, amani, na ridhaa Mithali Ni chemchemi ya maisha Mithali na hutoa usalama na mahali pa usalama kwa ajili yetu Mithali Hivyo, mtu anaweza kuona jinsi kumcha Mungu lazima kuhimizwe.

Hata hivyo, aina ya pili ya hofu iliotajwa katika Biblia haina faida wakati wote. Hii ni "roho ya woga" iliyotajwa katika 2 Timotheo 1: 7: "Kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Hata hivyo, wakati mwingine sisi uhofu, wakati mwingine hii "roho ya woga"inatulemea, na kuishinda tunapaswa kumwamini na kumpenda Mungu kabisa.

Lakini upendo kamili unatoa nje hofu, kwa maana hofu inatumika na adhabu. Mtu mwenye woga hajafanywa mkamilifu katika upendo " 1 Yohana Hakuna mtu mkamili, na Mungu anajua hilo. Ndio maana amenyunyiza wazi motisha dhidi woga kwa Bibilia nzima. Kuanzia kwenye kitabu cha mwanzo kuendelea hadi kitabu cha ufunuo ,Mungu anatukumbusha "Msiogope.Home About Contact.

Masimulizi yanadai kuwa taaluma hii ilianza zamani sana kati ya mwaka kabla ya Masia huko India ya kale, ambapo mtu aliyeitwa Panini, na ambaye huaminika kuwa ni baba wa isimu aliandika kuhusu fonolojia ya Kisansikriti katika matini aliyoiita Shiva Sutras.

Ni katika andiko hili ndipo alipobainisha kuwepo kwa dhanna ambazo leo hii hujulikana kama fonimu, mofimu na mzizi. Baada ya andiko hilo, habari za taaluma ya fonolojia ni kama zilipotea kabisa katika uwanja wa isimu hadi ilipofika karne ya 19 ambapo wanaisimu wengine waliibuka na kuzungumzia upya masuala ya fonolojia.

Mwanaisimu huyu si tu alishughulikia nadharia ya fonimu, bali pia vighairi vya kifonetiki ambavyo leo huitwa alofoni na mofofonolojia. Maandishi ya Panini Sarufi ya Kisanskriti pamoja na Jan Baudouin de Courtenay yalikuja kuwa na athari kubwa kwa anayeaminika kuwa baba wa nadharia ya Umuundo Mamboleo, Ferdinand de Saussure, ambaye pia alikuwa ni profesa wa Sansikriti. Wanaisimu wote hawa walikuwa wanajaribu kulinganisha sauti za lugha za Asia Mashariki na za Ulaya, lengo lao likiwa ni kujua mizizi ya lugha zilizoitwa India-Ulaya.

Kutokana na mkabala huo, katika kipindi hicho isimu ilikuwa Isimu-linganishi tu. Kutokana na tafiti zao hizo waliweza kupata maneno yenye sauti na maana zilizolingana, kufanana au kukaribiana. Utafiti huo uliweza kugundua jamii mbili za lugha ambazo ni jamii ya lugha za Kirumi na jamii ya lugha za Kijerumani. Katika nadharia yake, alidai kuwa sauti za mwanadamu ni za aina mbili—foni na fonimu. Alisema kuwa foni ni sauti za kutamkwa tu lakini fonimu ni sauti za lugha.

Hata hivyo, de Courtenay hakutumia istilahi za foni na fonimu kama zinavyotajwa sasa bali alitumia istilahi za anthrophonics—foni na psychophonics—fonimu. Yeye alidai kuwa foni zipo karibu sana na taaluma ya kumuelewa binadamu pamoja na alasauti zake ambazo kwa hakika hutofautiana sana na za wanyama wengine.

Na kuhusu fonimu, alidai kuwa zinahusu kumwelewa binadamu pamoja na akili zake na namna anavyofikiri katika akili yake. Alidai kuwa, mara nyingi, binadamu hupokea kinachotamkwa na kufasiliwa.

Yeye anakumbukwa zaidi kutokana na uwezo wake wa kutofautisha dhanna alizoziita langue-mfumo wa lugha mahsusi, parole-matamshi ya mzungumzaji wa lugha husika na Langage ambayo hufafanuliwa kuwa ni uwezo alionao mzungumzaji wa lugha mahususi wa kuzungumza na kuelewa matamshi ya mzungumzaji mwingine wa lugha hiyohiyo.

Ni sehemu ya lugha inayowakilisha maarifa kati ya sauti na alama. Ni mfumo wa alama kwa maana ya kiufundi tu. Dai lake la msingi ni kuwa alama inategemea vitu viwili-kitaja na kitajwa-hivyo ili mawasiliano yafanyike, mfumo wa ishara lazima ufahamike na ukubaliwe na wanajamii wote. Kwa upande wa parole, anadai kuwa ni matendo uneni.


thoughts on “Nini maana ya mutu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *